-- Saint Thomas the Apostle to Our Risen Lord in John 20: 28


My Lord, and my God. 

-- Saint Thomas the Apostle to Our Risen Lord in John 20: 28 

0 comments:

Post a Comment